Semalt Erklärt Wie Sie Von Instagram hasaby Profitieren Können

Sosial media şlýapasy Marketingwelt einen Hype gebracht, weil sich (Sosial Media) we täsirli erwiesen şlýapa, Botschaft potenziellen Kunden zu übermitteln und dadurch eine Reaktion fon ihnen auszulösen. Nun, da wir über soziale Medien sprechen, gibt es eine Plattform, die sich von den anderen abhebt - Instagram. Mit Hunderten fon Millionen Nutzern, Millionen fotosuratlar we wideolar teilen, Zweifel, dass die eine großartige Plattform ist, Ihre Marke zu vermarkten. Sind Sie skeptisch, wenn Sie dem Instagram-Zug beitreten?

Entdecken Sie ölýär Vorteile dizer Plattform für Ihr Unternehmen, beschrieben vom Experten von Semalt Digital Services, Raýan Jonson we Ihre Ansichten werden sich kesgitli ändern.

Conversokary öwrüliş tizligi

Sosial media platformalarynyň köpüsinde, Instagram göni satuw etmek üçin amatly ýokary öwrüliş tizligini hödürleýär. Instagram Geňeşçisi tarapyndan berlen statistikalara görä, platformadaky adamlaryň takmynan 50% -i azyndan bir marka eýerýär. Aslynda, her 10 Instagram ulanyjysyndan 6-sy bir marka bilen tanyşmak üçin sahypany ulanýar. Şeýle hem hasabatda Instagram ulanyjylarynyň 75% -iniň şol ýerde ýerleşdirilen hereket çagyryşyna jogap berendigi aýan edildi.

Marka köpeltmek

Wizual özüne çekiji mazmuny paýlaşmak, geljekki müşderilere öz markaňyzy görkezmäge mümkinçilik berýär. Siziň ygtyýaryňyzda dürli redaktirleme gurallary - effektler, süzgüçler, ýazgylar bilen mazmun dürli habarlary suratlandyrmak üçin dürli usullar bilen hödürlenip bilner.

Gowy gatnaşygy

Yearsyllaryň geçmegi bilen Instagram-da ulanyjylaryň sany artýar. Orta hasap bilen, ulanyjy takmynan 15 minut wagtyny suratlar we wideolar bilen geçirýär. Bu, “Facebook” -daky statistika bilen deňeşdirilende az bolsa-da, “Instagram” marka merkezi bolan marka üçin isleg bildirýän ýeri.

El enjamlarynyň peýda bolmagy

Dünýäde barha köp adamyň planşetlere we smartfonlara geçmegi bilen, beýleki programmalar ýaly Instagram diňe bir öz markaňyza global täsir etmek bilen çäklenmän, adamlaryň siziň bilen aragatnaşyk saklamagyny hem amatly edýär.

Niçi emele getirmek

“Instagram” -y “Facebook” bilen deňeşdirseňiz, köp sanly markanyň soňraky döwürde eýýäm barlygyny görkezendigi äşgärdir, şonuň üçin agdyklyk etmegi aýyrmak kyn. Şeýle-de bolsa, kiçi bir iş hökmünde “Instagram” -da ýer döretmek has aňsat. Aslynda bu iň gowy pikir.

Süzgüç ýok

“Facebook” ýazgy görmek isleýän tomaşaçylary saýlamak üçin süzgüçleri ulanýar. “Instagram” üçin bu dogry däl. Ine, ýazan zatlaryňyzyň hemmesi bütin dünýä görer.

SEO reýtingini ýokarlandyrmak

Hünärmen, aňsat gezip bolýan we täzelenen web sahypasyny döretmek elmydama gowy pikir bolsa-da, açmak üçin işjeň sosial media hasaplarynyň bolmagy hem möhümdir. “Instagram”, “LinkedIn”, “Twitter” we “Facebook” sahypasy bilen birlikde hökmany suratda “YouTube” kanaly bolmaly. Halanýanlar, hastaglar, twitler we teswirler hökman uly goşant bolar.

Adamlar tebigatda görnüp dur. Instagram suratlar we wideolar üçin ajaýyp sosial media platformasydyr. Olary birleşdiriň we marka ýolbaşçylaryň arasynda görkeziler.

mass gmail